Identitás Kisebbségkutató Műhely
Identitet radionica za istraživanje nacionalnih manjina
Identity Research Workgroup of National Minorities
Bethlen Gábor AlapAlapító okirat

A polgárok által a JSZSZK területén létrehozandó egyesületekben, társadalmi és politikai szervezetekben való egyesülési jogról szóló törvény 6. §-a alapján a zentai székhelyű „Identitás” Kisebbségkutató Műhely 2006. december 15-én megtartott alakuló ülésén meghozta a:

„IDENTITÁS” Kisebbségkutató Műhely

ALAPSZABÁLYÁT

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

Az „Identitás” Kisebbségkutató Műhely által meghozott Alapszabály tartalmazza a következőket: a szervezet nevét, székhelyét, a pecsét kinézetét, a feladatokat és célokat, a szervezet irányítását, a tagok jogait és kötelezettségeit, rendelkezéseket a tulajdoni helyzetről és a költségvetéséről, a tagok meghatalmazásait, az Alapszabály létrehozásának módját, a szervezet megszűnésének módját és a záró rendelkezéseket.

2. §

Az „Identitás” Kisebbségkutató Műhely önkéntes, civil, pártonkívüli és nonprofit szervezet. A szervezet rendelkezik egy természetes-jogi képviselővel. A szervezet Szerbia és Crna Gora területén fejti ki a tevékenységét.

3. §

Elnevezése: „Identitás” Kisebbségkutató Műhely.
Székhelye: Zenta, Főtér 18.

4. §

A szervezetnek kör alakú pecsétje van, amelynek szélére a következő van írva: IDENTITET Radionica za Istraživanje Nacionalnih Manjina szerb nyelven latin írásmóddal, „IDENTITÁS” Kisebbségkutató Műhely, magyar nyelven, IDENTITY Research Workgroup of Minorities, angol nyelven.

TAGOK

5. §

A szervezet tagjai lehetnek azok, akik elfogadják a szervezet célkitűzéseit, programját és aktívan résztvesznek ezek megvalósításában. Tagja lehet a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság bármely polgára. A betagosodás önkéntes alapon történik. Tagságot a belépőnyilatkozat aláírásával lehet szerezni. Minden tag egyenrangú. A szervezet tagjai tagdíjat fizetnek, amelynek összegét a Közgyűlés határozza meg.
A tagoknak jogában áll:

 • bekapcsolódni a Közgyűlés munkájába
 • választhatnak és választhatóak a szervezet vezetőségébe
 • javaslatokat tehetnek a munkavégzéssel kapcsolatosban és tudomásukra kell hozni minden olyan információt, amely a szervezet munkájára vonatkozik.

6. §

A szervezet tagjainak kötelezettségei:

 • végrehajtsák azon feladatokat amelyeket a Közgyűlés, az Alapszabály vagy a szervezet más szervei számukra meghatároznak
 • munkájuk végzésével megőrizzék a szervezet jó hírét és erkölcsét
 • rendszeresen befizesse a tagdíjat.

7. §

A tagság abban az esetbe szűnik meg, ha:

 • a tag önként kilép
 • a Közgyűlés úgy dönt, hogy kizárja tagságából azokat, akiknek viselkedése ellentétes az Alapszabállyal, a szervezet rendelkezéseivel, nem teljesíti kötelezettségeit, vét a fegyelem ellen, a szervezet tekintélyét csorbítja vagy a felszólítás ellenére nem fizeti a tagdíjat.

CÉLOK ÉS CÉLKITŰZÉSEK

8. §

A szervezet célja a Vajdaság területén élő nemzeti kisebbségek gazdasági, szociális, szociológiai, demográfiai, kulturális, egészségügyi és történelmi írásbeli és szóbeli hagyományainak dokumentálása.
A szervezet a céljait a következő feladatokon keresztül valósítja meg:

 • közvéleménykutatás,
 • interjúk,
 • statisztikai adatok begyűjtése és elemzése,
 • lakosság összeírásának adatainak elemzése,
 • konferenciák, előadások és képzések szervezése,
 • publikációk kiadása,
 • egyéb kutatások a feladatkörön belül.

9. §

A fenti célok és feladatok megvalósítása során az egyesület biztosítja a munka teljes nyilvánosságát, illetve az érdeklődő tagok és szervezetek bekapcsolását a tevékenységbe.

10. §

A törvénnyel összhangban az egyesület tagjává válhat hasonló nemzetközi szervezeteknek és egyesületeknek. A hasonló nemzetközi szervezetbe és egyesületbe való belépésről szóló határozatot az érvényes törvényi előírások figyelembevételével a közgyűlés hozza.

AZ IRÁNYÍTÓ SZERVEK

11. §

A szervezet irányító szervei:

 1. Közgyűlés
 2. Elnökség
 3. Ellenőrző Bizottság

12. §

A Közgyűlés, illetve kimutatható szükséglet esetén az Elnökség bizottságot, irodát, szekciót és más szerveket hozhat létre, amelyek elősegítik az egyes tevékenységek eredményesebb megvalósítását.

A KÖZGYŰLÉS

13. §

A Közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó és irányító szerve, amelyet az összes tag alkot.
A Közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. A Közgyűlés munkáját az elnök vezeti.
A Közgyűlés elnökét titkos szavazás útján négy éves időtartamra a Közgyűlés választja.

14. §

A Közgyűlés hatásköre a következő:

 1. Az Elnökség megválasztása és felmentése
 2. Az Ellenőrző Bizottság megválasztása és felmentése
 3. Az Alapszabály elfogadása és módosítása
 4. Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság beszámolójának meghallgatása és elfogadása
 5. Hazai és nemzetközi szervezethez való csatlakozásról szóló döntés meghozatala
 6. A munkaprogram meghozatala
 7. A pénzügyi terv és a zárszámadás meghozatala
 8. A szervezet évi tartalmi és pénzügyi beszámolójának az elfogadása
 9. A munkáról szóló szabályzat elfogadása
 10. A szervezet megszűnéséről szóló határozat meghozatala
 11. A panaszok tárgyában dönt, amikor a közgyűlés határozata jogerős
 12. Ellát más olyan tevékenységeket, amely az illetékességégébe tartozik.

15. §

Az egyesület Közgyűlését a Közgyűlés elnöke hívja össze saját hatáskörben, az Elnökség, az Ellenőrző Bizottság vagy az egyesület tagjai felének a kérelmére.
Amennyiben a Közgyűlés elnöke a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nem hívja össze a Közgyűlést, a Közgyűlést összehívhatja a kérelem benyújtója, de biztosítani köteles a Közgyűlés zavartalan munkáját.
A Közgyűlést írásos úton 8 nappal annak megtartása előtt hívják össze, annak pontos idejének, helyének és a napirendjének feltüntetésével.

16. §

A Közgyűlés jogerős határozatokat hozhat, ha azon részt vesz tagjainak legkevesebb fele és egy tag.
Ha a Közgyűlés ülésének megnyitásakor a megjelent tagok száma kevesebb az ezen szakasz első bekezdésében megjelöltnél, akkor a Közgyűlést elhalasztja egy órával, miután ugyanazon a helyen és napirendi pontok alapján a megjelent tagok létszámára való tekintet nélkül jogerős döntéseket hozhat.
A Közgyűlés döntéseit a megjelent tagok többségének szavazata alapján hozza.
A Közgyűlésen döntési jog nélkül részt vehetnek olyan polgárok is, akik nem tagjai az Egyesületnek.

AZ ELNÖKSÉG

17. §

Az évi Közgyűlés között az Egyesület munkáját az Elnökség irányítja, amelynek öt tagja van. A Közgyűlés elnöke egyben az Elnökség elnöke is.
Az elnök a következő feladatokat látja el:

 1. Saját hatáskörében iratokat hoz
 2. Végrehajtja a Közgyűlés döntéseit és végzéseit
 3. Gondoskodik a programtevékenységek végrehajtásáról
 4. Vizsgálja az egyesület céljainak megvalósítását, és indítványokat tesz ezek végrehajtását elősegítendő módszerekre és tevékenységekre
 5. Elkészíti a bevételek és kiadások pénzügyi egyenlegét
 6. Az elnökkel előkészíti a Közgyűlés ülését
 7. Találkozókat, megbeszéléseket és más tevékenységeket szervez
 8. Az egyesület érdekében promóciókat és bemutatókat szervez
 9. A szervezet munkafeltételeinek javítása érdekében adományokat gyűjt
 10. Az egyesület tagjainak és szerveinek kezdeményezéseit megvizsgálja, s ezek megvalósítására módszereket és tevékenységeket határoz meg
 11. Saját hatáskörében dönt kérelmekben, panaszokban és indítványokban
 12. A Közgyűlés által meghatározott egyéb feladatokat végez
Az Elnökség munkájáért a Közgyűlésnek felel, s beszámolót készít a saját munkájáról.

18. §

Az Elnökség üléseket tart, s döntéseit az összes tag többségének szavazatával hozza. Az Elnökség jogerősen döntéseket hozhat, ha legalább három elnökségi tag jelen van.

19. §

Az Elnökség üléseit a szükség szerint tartják.
Az Elnökség üléseit 5 napon belül összehívják, amennyiben azt az Elnökség tagjainak 1/3-a kéri. Ha az elnök az előírt határidőn belül nem hívja össze, az indítványozók összehívhatják, de biztosítani kötelesek az ülés előkészítését.
Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet vezetnek, amit az elnök és a jegyzőkönyvvezető aláírásával ellenjegyez.

AZ EGYESÜLET ELNÖKE

20. §

Az „Identitás” Kisebbségkutató Műhely elnökének megválasztása a Közgyűlésen történik a szervezeti tagok egyszerű, többségi szavazatával. Megbízatása négy évre szól. Az elnök a Közgyűlésnek tartozik felelőséggel. Az elnök megbízatása a mandátum lejárta előtt is megszüntethető az elnök lemondásával vagy a közgyűlésen jelenlevők egyszerű többségi szavazatával.

21. §

A szervezet elnökének feladatköre:

 1. Bel- és külföldön képviseli a szervezetet más jogi és természetes személyek előtt
 2. Aláírja az egyesület jogi tevékenységéhez kapcsolódó szerződéseket
 3. Aláírja a gazdasági-pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos iratokat és más dokumentumokat
 4. Elrendeli a pénzügyi tervek végrehajtását
 5. Őrzi az egyesület pecsétjét
 6. Mérlegeli a szervezet anyagi eszközei felhasználásnak hatékonyságát és ésszerűségét
 7. Összehívja a Közgyűlés és az Elnökség üléseit, s elnököl rajtuk
 8. Indítványokat és javaslatokat tesz az egyesület szerveinek és más szervezetek képviselőinek
 9. Elvégzi a törvény, az Alapszabály és más okiratok által a hatáskörébe utalt feladatokat.

A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

22. §

A Közgyűlés elnöke a következő feladatokat végzi:

 1. Őrzi az egyesület munkája törvényességét
 2. Részt vesz az ülések előkészítésében
 3. Részt vesz a Közgyűlés és az Elnökség által hozandó dokumentumok kidolgozásában
 4. Végrehajtja a Közgyűlés döntéseit és végzéseit, s gondoskodik azok megvalósításáért
 5. Elvégzi a törvény, az Alapszabály és más okiratok által a hatáskörébe utalt feladatokat

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

23. §

A Felügyelő Bizottság három tagú, melynek tagjait a Közgyűlés választja meg. Megbízatásuk két évre szól. A Felügyelő Bizottság elnökét a Közgyűlés választja.

24. §

A Felügyelő Bizottság a szervezet munkájának ellenőrzését végzi:

 1. Felügyeli a munka és az okiratok készítésének törvényességét
 2. Ellenőrzi a teljeskörű vagyoni és pénzügyi ügyintézést
 3. Felügyeli a tárgyi eszközök használatát
 4. Ellenőrzi a szervezetbe való belépést és a tagság, valamint a tagsági díjak nyilvántartását
 5. Az év végén írásos jelentést készít a szervezet évi munkájáról és az elért eredményekről, amelyet ismertet a szervezet tagjaival, s javaslatot tesz a munka során esetlegesen felmerülő hiányosságok elhárítására és kiküszöbölésére

A Felügyelő Bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze saját- vagy az Elnökség kezdeményezésére.
A bizottság üléseit az elnök vezeti, amelyekről jegyzőkönyv készül, s jogerős döntést az összes tagja többsége szavazatával hozhat.

A VAGYON

25. §

A szervezet vagyonát ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök képezik.
A pénzeszközöket a következők alkotják: rendszeres tagsági díjak, a tagság önkéntes adományai és hozzájárulásai, különböző társadalmi szervezetektől kapott támogatások, különböző jogtiszta kiadványokból és publikációkból származó bevételek, intézményi-, vállalati-, alapítványi- és más jogi és természetes személyektől származó adományok és ajándékok.

26. §

Az anyagi kiadások csak a szervezeti célok megvalósítására és az Elnökség hozzájárulásával realizálható.

27. §

Az egyesület munkássága nyilvános, valamint iratai és dokumentációi a nyilvánosság részére elérhetőek.

A MUNKA MEGSZÜNTETÉSE

28. §

Az egyesület munkájának megszüntetése az egyesületi Közgyűlés határozata és az ide vonatkozó törvényes előírások alapján történhet. A Közgyűlés csak akkor határozhat az egyesület megszüntetéséről, ha a Közgyűlésen a tagok legalább 2/3-a jelen van.
A szervezet megszüntetéséről szóló határozat a Közgyűlésen résztvevők szavazati többségével hozható meg.
Az egyesület megszüntetése esetén a vagyoni értékek a végelszámolást követően a csantavéri Római Katolikus Egyház tulajdonába és rendelkezésébe kerül.

ÁTMENETI ÉS VÉGSŐ RENDELKEZÉSEK

29. §

Az Alapszabály módosítását és kiegészítését az Elnökség, a Felügyelő Bizottság, a Közgyűlés vagy a tagok 2/3 –a kezdeményezheti.
Az Alapszabály tervezetét az Elnökség készíti el. Az Alapszabály tervezete az egyesület összes tagja számára hozzáférhető kell, hogy legyen. Az Alapszabály módosításáról és kiegészítéséről szóló döntést az egyesület Közgyűlése hozza meg a jelenlevők többségének szavazatával.

30. §

Az Alapszabályt az Elnökség értelmezi.

31. §

Ezen Alapszabály a meghozatal napján lép jogerőre, s az egyesület bejegyzésének napjától alkalmazható.Elnök
Badis Róbert

Zenta, 2006. december 12.